Chcem Slovensko vymotať z krízy

Ľudia sa pre rekordné ceny energií takisto čoraz viac zaujímajú o obnoviteľné zdroje a úsporné opatrenia, ktoré im znížia účty a zvýšia hodnotu ich nehnuteľností. Vláda musí aj preto vynaložiť maximálne úsilie pre motivovanie a podporu ľudí na prechod na zelené zdroje energie, aby sa o rok, energetická kríza neopakovala. Počas tejto zimy však musí vláda tiež pomôcť domácnostiam zvládnuť vysoké účty za energie.

Čo má spraviť vláda, aby sa o rok energetická kríza neopakovala:

Zaviesť úsporné zelené opatrenia
  • Navrhujeme zvýhodniť elektrinu na vykurovanie tepelným čerpadlom v energeticky efektívnych budovách, obmedziť nadmerné a neprimerané využívanie klimatizácií, vykurovacích zariadení a osvetlenia vo verejných budovách a podporiť prácu z domu v inštitúciách verejnej správy.
Zníženie DPH a systémových poplatkov
  • Aby sme pomohli ľuďom v súčasnej neľahkej situácii, navrhujeme dočasne výrazne znížiť daň z pridanej hodnoty za plyn a elektrinu. Navrhujeme tiež dočasne zaviesť nulové systémové poplatky na účtoch za elektrinu blízkych nule.
Znásobiť podporu pre tých, ktorí to potrebujú najviac
  • Navrhujeme urgentne mobilizovať dostupné finančné prostriedky pre dotačné a podporné programy obnovy domov a aplikácie zelených zdrojov energie a zabezpečiť ich dostupnosť pre všetkých obyvateľov Slovenska, so zameraním na domácnosti s nízkymi a stredne vysokými príjmami.
Motivovať priemyselných odoberateľov plynu k úsporám
  • Vláda SR by mala motivovať veľkých priemyselných odberateľov plynu k úsporám tak, že bude formou aukcií ponúkať finančnú kompenzáciu za dobrovoľné zníženie spotreby.
Odstrániť prekážky rozvoja zelených zdrojov energie a energetickej efektívnosti
  • Posilnenie postavenia odberateľov a spoločenstiev vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a zrýchlenie povoľovacích procesov vrátane pripájania do siete.
  • Odstráňme bariéry v podobe sieťových poplatkov, zefektívnime proces pripojenia do siete, zabezpečme nediskriminačný prístup na trh a zrýchlime povoľovanie v rámci stavebnej legislatívy.
  • Odstráňme bariéry pre rozvoj nových prvkov v energetike
  • Zmenme legislatívu o pôdnom fonde tak, aby nebránila vzniku tzv. agrovoltických projektov, kde ostáva zachovaná poľnohospodárska funkcia, ku ktorej sa pripojí produkcia zelenej energie.
Využime v plnej miere príjmy Slovenskej republiky za uvoľňovanie emisií skleníkových plynov
  • V súčasnosti sa na Slovensku približne 70 % týchto prostriedkov nepoužíva a zbytok sa často používa neefektívne, netransparentne a neadresne. Príjmy z predaja emisií skleníkových plynov (ETS) SR putujú do Environmentálneho fondu. V roku 2021 predstavovali 276 164 720 eur. Legislatíva EÚ odporúča, aby sa najmenej 50% týchto príjmov použilo na prechod z fosílnych palív na nízkouhlíkové riešenia

 

Pre viac informácií o našich riešeniach: Príčiny a riešenia problému súčasných vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu